සීතල රෝල් කරන ලද වානේ පයිප්ප

ද්රව්ය: සීතල රෝල් කරන ලද වානේ
රවුම් විෂ්කම්භය: 12mm සිට 100mm
හතරැස් සහ හතරැස් විෂ්කම්භය: 12x12mm සිට 100x100mm ;8x16mm සිට 50x100mm දක්වා
ඝණකම: 0.8mm සිට 2.2mm
යෙදුම: ගෘහ භාණ්ඩ වානේ පයිප්ප සහ අනෙකුත් ව්යුහය වානේ පයිප්ප.