វីដេអូ

វាគឺជាការមើលជាមុននៃផលិតផលបំពង់ដែក ស្តុក សិក្ខាសាលា ការិយាល័យ វិញ្ញាបនបត្រ និងមន្ទីរពិសោធន៍។

វាគឺជាការមើលជាមុននៃផលិតផលរន្ទា ស្តុក សិក្ខាសាលា ការិយាល័យ វិញ្ញាបនបត្រ និងមន្ទីរពិសោធន៍។

YOUFA គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើ Alibaba.com ។

សិក្ខាសាលា Galvanization ។

 សិក្ខាសាលាបំពង់ដែកការ៉េ និងចតុកោណ។

 មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តជាមួយវិញ្ញាបនបត្រ CNAS ។