វីដេអូ

 

សេចក្តីណែនាំរបស់យូអេហ្វអេដោយ vedio នៅលើ youtube.com ។

វាគឺជាការមើលជាមុននៃផលិតផលរបស់យើង, ហ៊ុន, សិក្ខាសាលា, ការិយាល័យ, វិញ្ញាបនប័ត្រនិងការពិសោធន៍មួយ។

 

យូអេហ្វអេជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើគេហទំព័រអាលីបាបា។

 

សិក្ខាសាលាស័

 

ការេហើយបំពង់ដែកចតុកោណសិក្ខាសាលា

 

មជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងតេស្តជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រ CNAS