Đường Sơn Youfa cơ sở sản xuất

2 (1)

2 (1)

2 (1)

Nhà máy thép ống

Đường Sơn Zhengyuan Steel Pipe Co., Ltd;
Đường Sơn Youfa ống thép Sản xuất Công ty TNHH;

Khả năng sản xuất

26 mìn Vòng ống dây chuyền sản xuất
12 mạ kẽm mìn Vòng ống dây chuyền sản xuất
6 nhựa Thép dây chuyền sản xuất Compound